Ymddeoliad ein gweinidog

Gorffennaf 3, 2011

Nos Lun, Mehefin 27ain daeth cynulleidfa luosog iawn ynghyd yn y capel ar gyfer Gwasanaeth Gollwng y Barchedig Megan Williams. Braf oedd gweld cymaint o aelodau, cyfeillion a chydweithwyr ein hannwyl weinidog wedi dod ynghyd o bell ac agos i gydnabod ei chyfraniad i Eglwys ein Harglwydd, Iesu Grist.

Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Gerallt Hughes, ag ef a’n harweiniodd mewn gweddi agoriadol. Yna, wedi canu emyn rhif 126, daeth Mr Terry Lloyd ymlaen i ddarllen darn o’r ysgrythur o ddewis ein gweinidog, sef llythyr Paul at y Philipiaid, pennod 2, adnodau 1-16. Yn dilyn y darlleniad  fe offrymwyd gweddi dros ddyfodol yr eglwys yn Salem ac yn ehangach gan Mr John Cadwaladr. Mr Henry Edwards ddaeth ymlaen i ledio’r ail emyn, sef  rhif 181. Y mae plant yr eglwys wedi chwarae rhan allweddol yng ngweinidogaeth y Barchedig Megan Williams ac fe adlewyrchwyd hynny yn y gwasanaeth hwn pan ddaeth parti ohonynt i’r Set Fawr i roi datganiad llawn asbri o’r emyn “Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad”. Mynegodd Mrs Helen Jones werthfawrogiad swyddogion yr Ysgol Sul a rhieni’r plant o gyfraniad y Barchedig Megan Williams i’r Ysgol Sul ac fe gyflwynwyd tusw hardd o flodau iddi gan Gwenno Meirion a Catrin James ar ran y plant a’r bobl ifanc. Rhodd arall a dderbyniodd gan yr Ysgol Sul oedd cyfres o benillion o waith Mr. Rheinallt Griffith, mewn ffrâm hyfryd. Ysgrifenwyd y penillion mewn llawysgrifen gain gan Mrs Helen Parry. Yn dilyn hyn cafwyd anerchiad gan Mr Dwyryd Williams, ein hysgrifennydd, ar ran yr eglwys. Yn ei anerchiad soniodd am ddau gyfnod a oedd yn gyffredin i lawer o aelodau Salem, sef y cyfnod dan ofalaeth y Parchedig Dewi Wyn Williams ac yna y cyfnod dan ofalaeth y Barchedig Megan Williams. Soniodd am rai o’i atgofion o’r ddau gyfnod a phwysleisiodd mor ffodus y bum yn Salem o gael dau weinidog mor ardderchog, a hynny dros gyfnod o 36 mlynedd. Dilynwyd ef gan Mr Geraint Lloyd Jones a Mr Edward Owen ar ran Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd, gyda’r ddau ohonynt yn eu tro yn canmol cyfraniad ein gweinidog a’i pharodrwydd i gynorthwyo a chefnogi eglwysi bach yng nghefn gwlad Meirionnydd. Yna, daeth y Barchedig Gwenda Richards, Caernarfon, un o ffrindiau pennaf ein gweinidog, ymlaen i  offrymu gweddi dros ein gweinidog. Yn ein hymateb, mynegodd y Barchedig Megan Williams ei gwerthfawrogiad o’r cariad a’r gefnogaeth a dderbyniodd hi a’i diweddar briod, y Parchedig Dewi Wyn Williams gan aelodau Salem dros gyfnod maith o flynyddoedd. Pwysleisiodd neges sydd yn gyfarwydd i aelodau’r eglwys erbyn hyn, sef ei chrêd yn yr egwyddor o weinidogaeth yr holl saint. Mr Sulwyn Jones gafodd y fraint o ddod â’r gwasanaeth i ben trwy ledio emyn 259 ac yna cyhoeddodd y fendith.

Wedi’r gwasanaeth aeth y gynulleidfa drwodd i’r Festri ble roedd bwffe gwerth chweil yn eu disgwyl. Diolch i Mrs Dorothy Hughes a Mrs Ann Roberts am gydlynnu’r trefniadau ac i bawb a gyfrannodd tuag at yr arlwy.

Yn sgîl ei hymddeoliad fe fydd y Barchedig Megan Williams yn dychwelyd i’w rôl blaenorol, sef aelod o’r tîm blaenoriaid.

Trefn y gwasanaeth

Gair gan yr Ysgrifennydd ar ran yr Eglwys