Taflen mis Mehefin

Mawrth 29, 2023

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mehefin


Nadolig 2022

Rhagfyr 29, 2022

Diolch i Mrs Helen Parry am ddarparu torch Adfent ar ein cyfer eto eleni – roedd yn harddu y Set Fawr ac yn creu awyrgylch hyfryd


Gwasanaethau Zoom

Chwefror 13, 2021

Y dyddiau hyn, oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 sydd mewn grym, rydym yn anelu i gynnal dwy oedfa bob mis a hynny trwy gyfrwng Zoom. Dyma chi enghraifft, oedfa Zoom dan arweiniad Mr Andrew Settatree, Caeathro, ar yr 31ain o Ionawr.


Gwasanaethau’r Nadolig 2018

Rhagfyr 30, 2018

Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr Oedfa Naws y Nadolig ar yr 16eg o Ragfyr ac yn Oedfa y Plant a’r Bobl Ifanc ar y 23ain. Yn ystod yr oedfa ar y 23ain cafwyd anerchiad amserol a phwrpasol iawn gan y Parchedig Patrick Slattery (gweler isod) a oedd wedi mynd i ysbryd yr Ŵyl ym mhob ffordd!

Diolch i Mrs Helen Parry am baratoi Torch Adfent hyfryd eto eleni, ynghyd ag addurn swmpus iawn ar gyfer y Set Fawr.


Llongyfarch Mr Gerallt Hughes

Mai 1, 2018

Yn ystod Sasiwn y Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl ganol mis Ebrill, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith y rhai a oedd wedi cyflawni deugain mlynedd o wasanaeth fel blaenor `roedd Mr Gerallt Hughes. Yn wir, Gerallt gafodd y fraint o ddweud gair ar ran y rhai a oedd yn cael eu hanrhydeddu ac chafwyd anerchiad addas iawn ganddo. Yn llun gwelwn Mrs Dilys Hughes, Cadeirydd Cyfarfod y Blaenoriaid a llywydd y ddefod yn llongyfarch Gerallt.

 


Ordeinio Anna Jane

Mai 1, 2018

 

Yng Nghymdeithasfa’r Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl, dydd Mawrth, Ebrill 17eg a dydd Mercher, Ebrill y 18fed fe ordeiniwyd Anna Jane Evans (Cymorth Cristnogol) yn weinidog. Ar y chwith i Anna Jane yn y llun y mae’r Parchedig Eleri Edwards a fu’n ymddiddan â hi yn ystod yr oedfa cyn yr oedfa ordeinio. Dymunwn yn dda i Anna Jane a fydd, gyda llaw, yn dod i Gapel Judah, nos Sul nesaf, sef Mai 6ed, i gymryd rhan yn ein Hoedfa Cymorth Cristnogol flynyddol.

 

 


Adnodd gwych i gapeli sydd heb organydd/cyfeilydd

Rhagfyr 24, 2017

Dyma i chi ddolen aiff â chi i safle ble y gellir lawrlwytho y rhan fwyaf o’r tonau yng Nghaneuon Ffydd er mwyn eu defnyddio mewn oedfaon. Mae llawer ohonynt ar gael ar ffurf cyfeiliant organ, piano neu fand.

http://smallchurchmusic.weebly.com/welsh-caneuon-ffydd-2001.html

Pan fyddwch yn lawrlwytho tôn bydd yn dod ar ffurf ffeil wedi ei zipio ond mae meddalwedd i’w hagor ar gael yn rhad ac am ddim

http://www.winzip.com/landing/download-winzip-v1.html?target=br&gclid=EAIaIQobChMI6tOkheGi2AIVyrftCh0dcAGWEAAYASAAEgJAt_D_BwE


Fideo Dathlu 50 mlwyddiant Gwasanaeth Ieuenctid EBC

Rhagfyr 24, 2017

I wylio’r fideo cliclwch ar y ddolen isod

http://www.ebcpcw.cymru/cym/newyddion/28/0/dathlu-50


Apêl Corwynt Cariad

Ebrill 1, 2017

Gellir cefnofi apêl Corwynt Cariad Capel Salem Dolgellau trwy gyfrwng y dudalen Just Giving isod

https://www.justgiving.com/fundraising/corwyntcariaddwyryd


Ymddeoliad ein gweinidog

Gorffennaf 3, 2011

Nos Lun, Mehefin 27ain daeth cynulleidfa luosog iawn ynghyd yn y capel ar gyfer Gwasanaeth Gollwng y Barchedig Megan Williams. Braf oedd gweld cymaint o aelodau, cyfeillion a chydweithwyr ein hannwyl weinidog wedi dod ynghyd o bell ac agos i gydnabod ei chyfraniad i Eglwys ein Harglwydd, Iesu Grist.

Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Gerallt Hughes, ag ef a’n harweiniodd mewn gweddi agoriadol. Yna, wedi canu emyn rhif 126, daeth Mr Terry Lloyd ymlaen i ddarllen darn o’r ysgrythur o ddewis ein gweinidog, sef llythyr Paul at y Philipiaid, pennod 2, adnodau 1-16. Yn dilyn y darlleniad  fe offrymwyd gweddi dros ddyfodol yr eglwys yn Salem ac yn ehangach gan Mr John Cadwaladr. Mr Henry Edwards ddaeth ymlaen i ledio’r ail emyn, sef  rhif 181. Y mae plant yr eglwys wedi chwarae rhan allweddol yng ngweinidogaeth y Barchedig Megan Williams ac fe adlewyrchwyd hynny yn y gwasanaeth hwn pan ddaeth parti ohonynt i’r Set Fawr i roi datganiad llawn asbri o’r emyn “Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad”. Mynegodd Mrs Helen Jones werthfawrogiad swyddogion yr Ysgol Sul a rhieni’r plant o gyfraniad y Barchedig Megan Williams i’r Ysgol Sul ac fe gyflwynwyd tusw hardd o flodau iddi gan Gwenno Meirion a Catrin James ar ran y plant a’r bobl ifanc. Rhodd arall a dderbyniodd gan yr Ysgol Sul oedd cyfres o benillion o waith Mr. Rheinallt Griffith, mewn ffrâm hyfryd. Ysgrifenwyd y penillion mewn llawysgrifen gain gan Mrs Helen Parry. Yn dilyn hyn cafwyd anerchiad gan Mr Dwyryd Williams, ein hysgrifennydd, ar ran yr eglwys. Yn ei anerchiad soniodd am ddau gyfnod a oedd yn gyffredin i lawer o aelodau Salem, sef y cyfnod dan ofalaeth y Parchedig Dewi Wyn Williams ac yna y cyfnod dan ofalaeth y Barchedig Megan Williams. Soniodd am rai o’i atgofion o’r ddau gyfnod a phwysleisiodd mor ffodus y bum yn Salem o gael dau weinidog mor ardderchog, a hynny dros gyfnod o 36 mlynedd. Dilynwyd ef gan Mr Geraint Lloyd Jones a Mr Edward Owen ar ran Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd, gyda’r ddau ohonynt yn eu tro yn canmol cyfraniad ein gweinidog a’i pharodrwydd i gynorthwyo a chefnogi eglwysi bach yng nghefn gwlad Meirionnydd. Yna, daeth y Barchedig Gwenda Richards, Caernarfon, un o ffrindiau pennaf ein gweinidog, ymlaen i  offrymu gweddi dros ein gweinidog. Yn ein hymateb, mynegodd y Barchedig Megan Williams ei gwerthfawrogiad o’r cariad a’r gefnogaeth a dderbyniodd hi a’i diweddar briod, y Parchedig Dewi Wyn Williams gan aelodau Salem dros gyfnod maith o flynyddoedd. Pwysleisiodd neges sydd yn gyfarwydd i aelodau’r eglwys erbyn hyn, sef ei chrêd yn yr egwyddor o weinidogaeth yr holl saint. Mr Sulwyn Jones gafodd y fraint o ddod â’r gwasanaeth i ben trwy ledio emyn 259 ac yna cyhoeddodd y fendith.

Wedi’r gwasanaeth aeth y gynulleidfa drwodd i’r Festri ble roedd bwffe gwerth chweil yn eu disgwyl. Diolch i Mrs Dorothy Hughes a Mrs Ann Roberts am gydlynnu’r trefniadau ac i bawb a gyfrannodd tuag at yr arlwy.

Yn sgîl ei hymddeoliad fe fydd y Barchedig Megan Williams yn dychwelyd i’w rôl blaenorol, sef aelod o’r tîm blaenoriaid.

Trefn y gwasanaeth

Gair gan yr Ysgrifennydd ar ran yr Eglwys


Drama’r Pasg wedi ei hanimeiddio!

Mai 2, 2011

Yn dilyn llwyddiant ei ffilm animeiddiedig gyntaf, sef hanes Y Geni, y mae Owain Meirion, un o aelodau Ysgol Sul Salem, wedi cynhyrchu ail ffilm animeiddedig, y tro hwn yn adrodd hanes Y Pasg. Y mae’n hirach ffilm na’r gyntaf a bu’n rhaid i Owain dynnu dros ddwy fil o luniau wrth ei rhoi at ei gilydd. Y mae’n gampwaith o ffilm a hoffem eich annog i ymweld â safle You Tube er mwyn ei gwylio – gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen idod:

http://www.youtube.com/watch?v=wQDEmZfecuE


KitKat Masnach Deg

Chwefror 12, 2011

Wyddoch chi bod pob Kit Kat mawr a werthir bellach yn cynnwys siocled Masnach Deg o Côte d’Ivoire. Mae hyn yn newyddion da iawn i’r mudiad Masnach Deg oherwydd Kit Kat yw y bar siocled mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain. Y mae cwmni Nestle, gwneuthurwyr Kit Kat, wedi ymrwymo i fuddsoddi £65 milliwn yn Côte d’Ivoire dros y deng mlynedd nesaf  er mwyn mynd i’r afael â’r problemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sydd yn wynebu ffermwyr cocoa yn y wlad honno. Golyga hefyd y gallwch chi fwynhau bar o Kit Kat gyda chydwybod glir! Mm, tybed?

Os hoffech ddarllen am gynlluniau Nestle yn Côte d’Ivoire cliciwch ar y ddolen isod.

http://www.thecocoaplan.com/the-cocoa-plan/


Gwefan Salem wedi ei harchifo

Chwefror 7, 2011

Nifer o flynyddoedd yn ôl rhoddwyd ganiatad i Lyfrgell  Genedlaethol Cymru archifo gwefan Salem. O ganlyniad, fe aeth y Llyfrgell ati  o dro i dro i greu ciplun o’r wefan. Os hoffech weld ffrwyth eu llafur cliciwch ar y ddolen isod.

http://www.webarchive.org.uk/ukwa/target/103811/source/subject

Un o fy hoff dudalennau oddi mewn i’r hen wefan oedd y dudalen “Caneuon Ffydd” – da oedd gweld ei bod yn dal yn “fyw” – cliciwch isod.

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20091129232501/http://www.pencefn.freeserve.co.uk/page7.html


Stori’r Geni wedi ei hanimeiddio!

Rhagfyr 28, 2010

Bu disgyblion Ysgol Sul Salem yn brysur yn ddiweddar yn paratoi ffilm wedi ei hanimeiddio o ddrama’r geni. Os hoffech weld ffrwyth eu llafur clicwch ar y ddolen isod.

http://www.youtube.com/watch?v=fANqzGNGVBw


Pererindod mis Medi – Ymweld â Bro Hedd Wyn

Medi 1, 2010

Bwriedir ymweld ag ardal Trawsfynydd dydd Sul, Medi 19eg. Am fanylion pellach gweler taflen mis Medi. Os ydych am ddod ar y Bererindod rhowch wybod i’r ysgrifennydd, sef Dwyryd Williams (rhif ffôn 01341 423 494) cyn dydd Sul, Medi 12fed.