Taflen mis Chwefror

Ionawr 30, 2019

Cliciwch yma i weld taflen mis Chwefror 2020


Gwasanaethau’r Nadolig 2018

Rhagfyr 30, 2018

Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr Oedfa Naws y Nadolig ar yr 16eg o Ragfyr ac yn Oedfa y Plant a’r Bobl Ifanc ar y 23ain. Yn ystod yr oedfa ar y 23ain cafwyd anerchiad amserol a phwrpasol iawn gan y Parchedig Patrick Slattery (gweler isod) a oedd wedi mynd i ysbryd yr Ŵyl ym mhob ffordd!

Diolch i Mrs Helen Parry am baratoi Torch Adfent hyfryd eto eleni, ynghyd ag addurn swmpus iawn ar gyfer y Set Fawr.


Llongyfarch Mr Gerallt Hughes

Mai 1, 2018

Yn ystod Sasiwn y Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl ganol mis Ebrill, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith y rhai a oedd wedi cyflawni deugain mlynedd o wasanaeth fel blaenor `roedd Mr Gerallt Hughes. Yn wir, Gerallt gafodd y fraint o ddweud gair ar ran y rhai a oedd yn cael eu hanrhydeddu ac chafwyd anerchiad addas iawn ganddo. Yn llun gwelwn Mrs Dilys Hughes, Cadeirydd Cyfarfod y Blaenoriaid a llywydd y ddefod yn llongyfarch Gerallt.

 


Ordeinio Anna Jane

Mai 1, 2018

 

Yng Nghymdeithasfa’r Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl, dydd Mawrth, Ebrill 17eg a dydd Mercher, Ebrill y 18fed fe ordeiniwyd Anna Jane Evans (Cymorth Cristnogol) yn weinidog. Ar y chwith i Anna Jane yn y llun y mae’r Parchedig Eleri Edwards a fu’n ymddiddan â hi yn ystod yr oedfa cyn yr oedfa ordeinio. Dymunwn yn dda i Anna Jane a fydd, gyda llaw, yn dod i Gapel Judah, nos Sul nesaf, sef Mai 6ed, i gymryd rhan yn ein Hoedfa Cymorth Cristnogol flynyddol.

 

 


Adnodd gwych i gapeli sydd heb organydd/cyfeilydd

Rhagfyr 24, 2017

Dyma i chi ddolen aiff â chi i safle ble y gellir lawrlwytho y rhan fwyaf o’r tonau yng Nghaneuon Ffydd er mwyn eu defnyddio mewn oedfaon. Mae llawer ohonynt ar gael ar ffurf cyfeiliant organ, piano neu fand.

http://smallchurchmusic.weebly.com/welsh-caneuon-ffydd-2001.html

Pan fyddwch yn lawrlwytho tôn bydd yn dod ar ffurf ffeil wedi ei zipio ond mae meddalwedd i’w hagor ar gael yn rhad ac am ddim

http://www.winzip.com/landing/download-winzip-v1.html?target=br&gclid=EAIaIQobChMI6tOkheGi2AIVyrftCh0dcAGWEAAYASAAEgJAt_D_BwE


Fideo Dathlu 50 mlwyddiant Gwasanaeth Ieuenctid EBC

Rhagfyr 24, 2017

I wylio’r fideo cliclwch ar y ddolen isod

http://www.ebcpcw.cymru/cym/newyddion/28/0/dathlu-50


Apêl Corwynt Cariad

Ebrill 1, 2017

Gellir cefnofi apêl Corwynt Cariad Capel Salem Dolgellau trwy gyfrwng y dudalen Just Giving isod

https://www.justgiving.com/fundraising/corwyntcariaddwyryd